Past Principals
 
Sr. No. Name Date Of Joining Date Of Leaving
1.
    Sh. A. N. Sood
01.07.1962 15.04.1967
2.
    Sh. Bhagwan Singh
16.04.1967 15.06.1967
3.
    Sh. K. K. Sharma
16.06.1967 31.03.1978
4.
    Sh. R. S. Parmar
01.04.1978 31.05.1982
5.
    Sh. Lakhdev Singh
01.06.1982 14.09.1987
6.
    Sh. R. S. Parmar
15.09.1987 31.08.1992
7.
    Sh. Darshan. Singh. Gill
12.09.1992 25.08.1996
8.
    Sh. R. C. Sharma
26.08.1996 06.01.1999
9.
    Mrs. Rachna Kaur
07.01.1999 24.01.1999
10.
    Sh. D. P. Bagga
25.01.1999 07.04.1999
11.
    Sh. J. S. Riyat
08.04.1999 31.01.2003
12.
    Sh. Naresh Nagpal
06.03.2003 13.06.2003
13.
    Sh. Narinder Singh
24.07.2003 30.06.2004
14.
    Mrs. Rachna Kaur
30.06.2004 Onwards

 

 

 

All Rights Reserved : Pandit Jagat Ram Govt. Polytechnic, Hoshiarpur